Yazdır

Sık Sorulan Sorular

İLİŞKİ / EVLİLİK DANIŞMANLIĞI

İlişkiler ve evliliklerde zaman içerisinde çiftlerin bireysel yaşantılarındaki gelişmelere, değişen ihtiyaçlarına, kaygılarına, dahil oldukları sosyal sistemlere bağlı olarak ilişkinin başındaki uyum, uzlaşma kaybolabilir. Bu noktada ilişkinin veya evliliğin eski uyumuna dönebilmesi noktasında kişiler profesyonel yardıma ihtiyaç duyabilirler.

  İlişki & Evlilik danışmanlığı evli yada evli olmayan çiftlerin faydalandığı danışma türüdür. Evlilik öncesi hazırlık, kişiliklerin uyumu, iletişim problemleri, güvensizlik, ilişkinin bir gün biteceği korkusu, ilişki içinde kendini yetersiz hissetme, eşlerden birinin kişiliği ile ilgili sorunlar, aldatma, vb. sorun alanları çiftlerin danışma türüne en sık başvuru nedenleri arasında yer almaktadır.

Danışmanlık ortamında, iletişimi netleştiren bir danışmanın yardımıyla çiftin karşılıklı anlaşılabilir olmayı öğrenmesi ve olaya tek taraflı değil, empati kurarak yaklaşması sağlanır.

Yolunda gitmeyen ve kopuş noktasına gelmiş evliliklerde, bir yanlış sistemden ve buna bağlı olarak bir kısırdöngüden bahsetmek mümkündür. Bu sistemi değiştirmek, o sistemin içindeyken imkânsızdır, ancak dışarıdan bir danışman, sistemi analiz ederek, eksikliklerini giderebilir. Danışan çifte olaylara farklı bakış açısı sunarak, sağlıklı bir iletişim ve buna bağlı olarak sağlıklı çözümler üretmelerini sağlamaktır.

  İlişki & Evlilik danışmanlığı, çiftlerin ikisinin katılımı ile olabileceği gibi, eşlerden birinin katılımı ile de gerçekleşebilir. Seanslar bazen eşlerin birlikte, aynı anda seansta olmaları bazen de tek tek bireysel seanslara alınmaları şeklinde düzenlenebilir.

  Danışma seanslarımızda ağırlıklı uygulamalarımız çiftlerle birlikte değişime karar vermeleri konusunda onları cesaretlendirerek ilişkilerini & evliliklerini daha mutluluk verebilecek bir ortam yapmayı başarmak, eşlerin kişilik yapılarının - bireysel sorunlarının ilişkiye olan etkisinin araştırılması ve bu sorunların çözümü için uygun yollar bulma yöntemi uygulanmaktadır.

Özellikle evlilik öncesi danışmanlık hizmetimiz ile, hayatını birleştirme yönünde karar almış çiftlerimizin, birbirini sağlıklı bir şekilde, maskesiz tanımalarını sağlamak, hedeflerimizden biridir. Zira evlilik öncesinde yapılan en büyük hatalardan biri, insanların birbiriyle hep maske takarak konuşmasıdır. Bu maske çıkarıldığında ise, hayal kırıklıkları yaşanmaktadır.

AİLE DANIŞMANLIĞI

Aile üyeleri arasındaki ilişkiler her zaman dengeli ve uyumlu bir şekilde gelişmeyebilir, ilişkilerde ya da sorumlulukların yerine getirilmesinde zaman zaman çeşitli sorunlarla karşılaşılabilir. Eşler arasında veya ebeveynlerle çocuklar arasında olabileceği gibi, aile üyeleri ile yakın ya da uzak sosyal çevre arasında anlaşmazlıklar ya da çatışmalar çıkabilir.

Kimi zaman aile üyelerinden birinin yaşadığı bir sorun ailenin diğer üyelerini de doğrudan ya da dolaylı bir şekilde etkiler. Fiziksel hastalıklar, bağımlılık sorunları, eğitim, kariyer, iş ve sosyal yaşamdaki sorunlar gibi sorunlar nedeniyle yaşam dengesi ve uyumu bozulan birey, kendine özgü prensiplere göre işleyen bir organizasyon olan aile sisteminde, koşulsuz bir şekilde dengenin, uyumun ve aile sağlığının bozulmasına neden olur.

Aile, sadece sosyal, ekonomik ve kültürel bir organizasyon olarak değil, doğal bir organizasyon olarak bu uyumu ve dengeyi tekrar kurmak, geliştirmek ve bütünlüğünü korumak ihtiyacındadır.

 

Aile Üyelerinde Meydana Gelen Değişiklik Aile Sistemini Etkiler

 Temel olarak birey, fiziksel ve sosyal yaşama uyum becerilerini aile sistemi içerisinde kazanmak, geliştirmek ve yaşama hazırlanmak ihtiyacında olan tamamlayıcı bir unsurdur.Aile üyeleri zaman zaman, sevgi, saygı, kabul ve paylaşım ihtiyaçlarının karşılanması, iletişim, rollerin ve sorumlulukların yerine getirilmesi, aile sağlığının ve bütünlüğünün korunması, geliştirilmesi gibi süreçlerde sorunlarla, çözümsüzlüklerle karşılaşabilirler, kendilerini çaresiz ve tıkanmış hissedebilirler. Yaşadıkları çözümsüzlükler ve tıkanıklıklar aile bütünlüğünü ve sağlığını etkiler.

 

Sıkıntılar, problemler, üzüntü ve mutsuzluklar aynı zamanda bize ihtiyaçlarımızı da işaret eder. Çözümler sorunların içerisinde saklıdır. Aile Danışmanlığı hizmetleri; insani, kültürel, bilimsel ve yararlılığı kanıtlanmış yaklaşımlar ve uygulamalardan yararlanarak, karşılaşılan sorunların etkili ve kalıcı bir şekilde çözümünde, sağlıklı ailenin korunup geliştirilmesinde, aile üyelerinin yaşam kalitelerinin ve sorun çözme becerilerinin geliştirilmesinde ailenin ihtiyacı olan farklı bakış açılarını kazanmalarında psiko-sosyal destek hizmetleri sağlar.

 Aile danışmanlığı hizmeti aldığınızda; psikolojik danışma lisans eğitiminden sonra asgari 100 saat ve üzerinde onaylı aile/evlilik danışmanlığı eğitimi almış deneyimli bir uzmanla çalışırsınız. Kurumumuzda çalışan uzmanlar, sürekli olarak meslek içi eğitimlerine katılmakta, konularıyla ilgili diğer gelişmeleri takip etmektedirler.

 

Aile Danışmanlığı Süreci Nasıldır?

Mümkün olabiliyorsa tüm aile bireylerinin aile danışmanlığı sürecine (özellikle ilk seansa) katımlını sağlamaya çalışırız. Seanslar için 1,5 saatlik bir süre ayırmanız gerekmektedir. İlk seansta veya ilk bir-iki seansta, aile üyeleriyle birlikte aileyi etkileyen öncelikli ve belirleyici sorunların neler olduğunu tespit etmeye çalışırız

 Bazı durumlarda aile üyelerinin ifade ettiği belirleyici sorunlarla, seanslarda ortaya çıkan belirleyici sorunlar farklı olabilir. Sorunların ve ihtiyaçların tespitinden sonra, uzman önerileriyle, nasıl bir danışma sürecinin izleneceği saptanır. Sorunun niteliğine göre 5 seanslık bir çalışma süreci tespit edileceği gibi, daha fazla sayıda seanslık bir çalışma süreci de önerilebilir.

Danışmanlık sürecindeki maksimum fayda, danışanların ve uzmanların katılım becerileri ve kaliteleriyle sağlanır. Aile danışmanımız, bazı durumlarda aile üyelerinden birinin ya da bir kaçının bireysel olarak psikolojik danışmanlık sürecine katılmasını talep edebileceği gibi, duruma göre bir ruh sağlığı uzmanının sağlayacağı bir tedaviyi önerebilir.

BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMA

Günlük yaşamda hepimiz sorunlarla karşılaşırız. Bunlar duygusal ilişkiler, arkadaşlıklar, okul ya da iş yaşamı, evlilik, sevdiklerinizin ölümü ya da emeklilik gibi yaşam olayları ve benzerlerinden kaynaklanabilir. Bu sorunların bazılarını kendi becerilerimizle çözümleyebilirken bazılarının üstesinden gelmekte kendimize yardım edecek kaynakları harekete geçirmekte zorlanabiliriz ya da bu kaynakların ne olduğunu bilemeyebiliriz.

  Sonuçta yaşanan güçlükler depresyon, anksiyete, panik atak, takıntılar vs. şeklinde ortaya çıkabilir. Bu durumlar yoğunluğu ve sıklığı doğrultusunda yaşamımızı ciddi şekilde etkilemekte, gerek kişinin iç dünyasında gerekse çevreyle kurduğu iletişimde problemler oluşturmaktadır İşte bu noktada yaşadığınız sorunları çözebilmek, kendiniz ve çevrenizle ilgili farkındalığınızı arttırmak, sağlıklı kararlar verebilmek için yardım alabilir, bireysel psikolojik danışma hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.

 Bireysel psikolojik danışma; normal gelişim süreci içinde kendilerini tanıma, kabul etme ve kendilerini gerçekleştirme isteği gösteren kişilere, profesyonellerce yapılan düzenli ve sürekli bir yardımdır. Psikolojik danışma gereksinimi duyanlar, ne istediklerini bilen ancak çıkış yolunu bulmakta güçlük çeken kişilerdir.

  Bireysel psikolojik danışmada genellikle sorunlarının nedenlerinin kendi dışında olduğuna inanan kişinin, gözlenen davranışlarının altında yatan nedenleri görmesi sağlanır. Bu sağlandığı zaman kişiye, kendisini ve çevresini yanlış görmesine ve değerlendirmesine neden olan ve uyumunu engelleyen kavram, değer, tutum ve davranışlarını değiştirme yolu açılmış olur.

  Psikolojik danışma kişinin bastırdığı istek ve eğilimlerini, bilincinde olmadığı iç çatışmalarını, olumsuz benlik algılamalarını, dirençlerini çözümleyebilmesine ve bunların anlamlarını kavrayabilmesine yardımcı olur. Danışanın kendi gizil güçlerini, zayıf ya da güçlü yanlarını tanımasını sağlar. Psikolojik danışma kişiye kendini ve olanaklarını gereği gibi anlama; sorunlarının çözümünü buna göre planlama ve sorunlarını çözmeyi başaracak gelişimi gösterme olanağı verir.

  Böylelikle kişi olumsuz duygularının kaynağını ortadan kaldırarak, sürekli kaygı, korku ve öfkelerinden kurtulur. Kişi kendi gerçeğini görmeyi başarınca, başkalarını da sağlıklı biçimde algılar ve onlarla tutarlı iletişim kurabilir.

Eğer hayatımda yolunda gitmediğini düşündüğüm bir şeyler var, ben de yaşantımı daha mutlu hale getirmek istiyor ama nerden başlayacağımı ve nasıl yapacağımı bilmiyorum diyorsanız doğru yerdesiniz.

ÇOCUK / ERGEN DANIŞMANLIĞI

Ergenlik en genel tanımı ile çocukluktan yetişkinliğe bir geçiş dönemidir. Başlangıç ve bitiş yaşları kesin olmamakla birlikte 12-21 yaş arasını kapsar. Ruhsal, fiziksel, sosyal olgunlaşma olarak da tanımlayabileceğimiz ergenlik dönemi hızlı bedensel değişimlerin yaşandığı, kimlik duygusunun oluşmaya başladığı bir dönemdir.

Her değişimin bir uyum sürecini beraberinde getirmesi döneme kendine özgü bir takım zorluklar katmaktadır. Bu dönemde kim olduğunu, neye değer vereceğini, neye inanıp bağlanacağını bulmaya çalışan ergen yetişkinlerden (anne-baba) duygusal bağımsızlığını gerçekleştirdiği, bir gruba ait olma ihtiyacının ön planda olduğu, karşı cinsle ilişkilerinin giderek daha fazla önem kazandığı, fiziksel görünüme ilişkin kaygılarının arttığı, duygusal alanda iniş çıkışlarla seyreden bir sürecin içine girer.

Bunlarla birlikte okul problemleri, geleceğe ilişkin plan ve güçlükler, toplumsal ilişkilerde zorluklar yaşaması muhtemel olan ergenin hem kendi içinde hem de çevreyle iletişimlerinde yoğun çatışmaların olabildiği görülmektedir. Söz konusu durum ergenlik dönemini hem ergenin kendisi hem de çevresi için zor bir durum haline getirmekte, gerek kendi içinde gerekse çevresiyle arasındaki iletişimde kendini yetersiz hissettiği ve çaresiz kaldığı görülebilmektedir.

Diğer yandan aileler de sürecin içine dahil olmakta ve sözü edilen güçlükler tüm aile sistemini etkilemekte, sonuç olarak dönem bir kriz dönemi olarak karşımıza çıkabilmektedir. Uyum sürecinde bir takım güçlüklerin olması sıkça karşılaşılan bir durumdur. Kimi ergen bu dönemi daha az yıpratıcı etkilere atlatırken kimi için daha sancılı geçebilmektedir. Bu dönemde ortaya çıkan problemlerin erken tanınması ve profesyonel yardım alınması dönemin daha az hasarla atlatılması ve ileride oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçilebilmesi adına önem taşımaktadır

 

Ergen Danışmanlığı Hakkında

Ergen Danışmanlığında ergenle tek veya sorun tanımına göre ailesi ile birlikte değerlendirme görüşmeleri ardından, ergenle güven ilişkisi kurulduktan sonra bireysel danışmanlık çalışması yapılır. Ancak değerlendirme görüşmeleri sonunda aile olarak da danışmanlığa ihtiyaç varsa ailenin ergene yaklaşım ve iletişim konuları başta olmak üzere ergeni anlamasına yönelik anne baba veya ebeveyn görüşmeleri de çalışma sürecine katılır

Ergen Danışmanlığı Alanında Genel Olarak Çalışma Konularımız

•             Ergenlikteki psikolojik ve fizyolojik değişimlere uyum danışmanlığı

•             Duygusal ve davranışsal sorunlar (kaygı ve çökkünlük, öfke, içe dönüklük, kendine zarar verme)

•             Sosyal uyum sorunları (arkadaş ilişkileri, otorite çatışmaları, sosyal uyumsuzluk)

•             Aile içi iletişim sorunları

•             Her iki cinsiyetten yaşıtlarla yeni ve daha olgun ilşkiler kurma

•             Kadın ve erkek sosyal rolleri ile özdeşleşmek Gelişen ve değişen bedenini kabullenmek

•             Anne-baba ve diğer yetişkinlerden duygusal olarak bağımsızlaşmak

•             Ekonomik bağımsızlığa hazırlanmak

•             Bağımsız olmayı öğrenirken, diğer insanların da bağımsız alanları olduğunu kavramak ve yaşamdaki sınırların farkına varmak

 

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates