Yazdır

TERAPİ YÖNTEMLERİ

Aktif .

Aile Sistemleri Terapisi
Aile Sistemleri Terapisi Yaklaşımının Temel Felsefesi Nedir?
Aile etkileşimsel ve sistemik bir bakış açısıyla değerlendirilir. Danışanlar yaşayan bir sistemin parçalarıdır; sistemin bir parçasındaki değişiklik diğer parçalarda da değişiklikle sonuçlanır. Aile, bireylerin diğer insanlarla ilişki halinde nasıl hareket ettiği ve nasıl davrandığını anlamayı olanaklı kılacak bir yapı oluşturur. Terapide aile bir bütün olarak ele alınır ve aile ile çalışılır. Bireyin sahip olduğu olumsuz davranışlar aile içindeki işlev bozukluğundan veya daha büyük sistemlerden kaynaklanmaktadır.
Aile Sistemleri Terapisi Yaklaşımının Temel Kavramları Nelerdir?
Odak noktası, aile içindeki hem sözlü, hem de sözlü olmayan iletişim biçimlerinin ortaya çıkarılması ve incelenmesidir. Aile ilişkilerdeki problemler genellikle bir kuşaktan diğerine aktarılır. Semptomlar, diğer aile bireylerinin kontrol etme amacına yönelik iletişim biçimleri olarak görülür. Temel kavramlar özel aile terapisi yaklaşımına göre değişmekle birlikte farklılaşma, üçgenler, güç koalisyonları, aile dinamikleri, işlevsel ve işlevsel olmayan etkileşim kalıplarının karşılaştırılması ve mevcut andaki ve mekândaki etkileşimlerle uğraşma bunların arasında yer alır. İçinde bulunulan zamanda çalışmak geçmiş yaşantıları ortaya çıkarmaya çalışmaktan daha önemlidir.
Aile Sistemleri Terapisi Yaklaşımının Terapi Amacı Nedir?
Aile bireylerinin işe yaramayan ilişki kalıplarının farkına varmalarını ve rahatsızlıklarım hafifletmek amacıyla yeni etkileşim yolları yaratmalarım sağlamak.
Aile Sistemleri Terapisi Yaklaşımında Danışman ve Danışan İlişkisi Nasıldır?
Aile terapisti bir öğretmen, koç, model veya danışman rolü üstlenir. Aile bireylerinin bir bütün olarak, bireylerinin önünü tıkayan problemleri belirleyip çözmelerinin yollarını arar ve nesilden nesile aktarılan yaşam kalıplarım öğrenirler. Bazı yaklaşımlar terapistin uzman olarak rolü üzerinde odaklaşırlar; bazıları ise burada ve şimdi ilkesine göre ailenin o anda neler yaşadıkları üzerinde yoğunlaşırlar. Bütün aile terapistleri ailede etkileşim süreci ve iletişim biçimlerinin öğretilmesi ile ilgilenirler.
Aile Sistemleri Terapisi Yaklaşımının Terapi Teknikleri Nelerdir?
Terapistin kuramsal yönelimine bağlı olarak pek çok değişik teknik kullanılır. Bu tekniklerden bazılarım genogramlar, öğretme, soru sorma, aile katılımı, sıraları takip "etme, karşıt transferans çözümleme, aile eşlemesi, tekrar şekillendirme, tekrar yapılandırma, kullanıma sokma ve sınır koyma oluşturur. Bu teknikler özü bakımından deneysel, bilişsel, veya davranışsal olabilmektedir. Bu teknikler kısa zamanda sürede değişiklik yaratmaları amacıyla tasarlanmıştır.
Aile Sistemleri Terapisi Yaklaşımından Hangi Alanlarda Yararlanılabilir?
Bu yaklaşım aile içi stres, aile bireyleri arasında iletişim çatışmaları ile çalışma, güç mücadeleleri, ailede krize müdahale, sahip oldukları potansiyeli maksimum düzeyde kullanmaları amacıyla danışanlara destek olma ve ailenin bir bütün olarak gelişiminin desteklenmesinde kullanılabilir.
 

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi
Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi Yaklaşımının Temel Felsefesi Nedir?
Birden fazla gerçeklik ve doğru olduğu varsayımı üzerine kurula çözüm odaklı kısa süreli terapi, gerçeğin dışta olduğu ve kavranabileceği fikrine karşı çıkar. Bireyler, yaşamlarının anlamını, diğer insanlarla konuşarak fark edebilirler. çözüm odaklı kısa süreli terapi danışanları hasta olarak etiketlemekten kaçınır, teşhise itibar etmez, problemlerin altında yatan nedenleri araştırmaktan kaçınır ve danışanların güçlü yanlarım ve sahip oldukları kaynaklarım keşfetmeye büyük önem verirler. Terapinin odak noktası, problemler hakkında sonu gelmeyen konuşmalar yapmak yerine, problemlerle ilişkili olarak şu an ve gelecek ile ilgili çözümler üretmektir.
Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi Yaklaşımının Temel Kavramları Nelerdir?
Terapi kısa süreli olma eğilimindedir. İçinde bulunulan zaman, şimdi ve gelecek üzerinde odaklaşılır. Bireyin kendisi problem değildir; problem danışanın yaşadığı güçlüktür. Burada problemin ortaya çıkarılması ve dışsallaştırılması vurgulanır. Terapi, terapistle danışanın çözümleri beraber yarattığı işbirliğine dayalı bir diyalogdan oluşur. Problemin var olmadığı durumları belirleyerek/danışanlar kendileri için yeni anlamlar yaratıp yeni bir yaşam öyküsü oluşturabilir.
Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi Yaklaşımının Terapi Amacı Nedir?
Danışanların kendi problemlerine bakış açılarım değiştirmek. Daha fazla pozitif değişim sağlayacak belirli, açık, gerçekçi ve gözlenebilir hedefleri danışanla işbirliği içinde belirlemek. Danışanların şu andaki ve gelecekteki kaygılarını çözebilmeleri için yeterliliğe sahip olmalarına ve kendi kişisel kaynaklarına dayalı bir kimlik yaratmalarını sağlamak.
Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi Yaklaşımında Danışman ve Danışan İlişkisi Nasıldır?
Terapi işbirliğine dayalı bir ortaklıktır. Danışanlar kendi yaşamlarının uzmanı olarak görülürler. Çözüm odaklı terapistler, danışanları problem odaklı konuşmalarından uzaklaştırıp çözüm odaklı konuşmalara yöneltmede aktif bir rol üstlenirler. Danışanlar kendi güçlerini keşfetme ve geleceğe yönelik çözümler üretme konusunda teşvik edilirler.
Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi Yaklaşımının Terapi Teknikleri Nelerdir?
Çözüm odaklı terapide kullanılan en önemli teknik olan değişim konuşması, problemin danışanın yaşamında problem olmadığı zamanların vurgulanmasıdır. Diğer teknikler ise soru sormanın yaratıcı kullanımı, mucize soru sorma, istisnai durumlar, ölçekleme soruları vb. oluşturur.
Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi Yaklaşımından Hangi Alanlarda Yararlanılabilir?
Çözüm odaklı olan bu terapi uyum bozukluğu olan veya kaygı ve depresyon sorunu olan danışanlar için uygundur. Bu yaklaşım çocuklar ile kullanılabildiği gibi ergenler, gençler, yetişkinler, çiftler, aileler ve farklı kültürel özelliklere sahip gruplar ile kullanılabilmektedir.
 

Psikoanalitik / Psikodinamik Terapi
Psikonalitik Terapi Yaklaşımının Temel Felsefesi Nedir?
İnsanlar ilk yaşantıları ve sahip oldukları psişik enerjileri tarafından determine edilirler. Bilinç dışı istekler ve iç çatışmalar ortaya konulan davranışlarının asıl nedenidir. Bireyler cinsel ve saldırgan dürtülerin etkisi altındadır. Özellikle 0-5 yaş arası baskılanmış çocukluk yaşantıları, yetişkinlik döneminde yaşanan çatışmaların temelim oluşturur.
Psikonalitik Terapi Yaklaşımının Temel Kavramları Nelerdir?
Normal kişilik gelişimi, psikoseksüel gelişim dönemlerinm başarılı bir şekilde çözümlenip bütünleştirilmesine bağlıdır. Kişilik bozuklukları bazı gelişim evrelerinin yetersiz çözümlenmesinin sonucudur. Kaygı, temel çatışmaların bastırılmasına bağlı olarak ortaya çıkar. Bilinçdışı süreçler asıl olarak mevcut davranışla ilişkilidir.
Psikonalitik Terapi Yaklaşımının Terapi Amacı Nedir?
Bilinçaltının bilinç düzeyine çıkarmak, temel kişiliği yemden yapılandırmak. Danışanların kendilerini rahatsız eden ilk yaşantılarım ortaya çıkarmak ve bastırılmış iç çatışmaları ile çalışmak. Zihinsel ve duygusal farkındalığı artırmaktır.
Psikonalitik Terapi Yaklaşımında Danışman ve Danışan İlişkisi Nasıldır?
Psikoanalist ilişkide daha çok arka plandadır, danışan analiste karşı yansıtmalar geliştirir. Transferansla çalışırken amaç oluşan direnci azaltmak ve danışanın kendi yaşamı üzerinde daha akılcı bir kontrol sahibi olmasını sağlamaktır. Danışanlar uzun süreli Psikonalizden geçerler, sahip oldukları çatışmaların çözümünde serbest çağrışımdan yararlanılır ve konuşma yolu ile içgörü kazanmaya çalışırlar. Analist danışanın halihazır davranışlarının anlamını ve bu davranışların geçmişle ilişkilerini danışana öğretmek için yorumlamalarda bulunur.
Psikonalitik Terapi Yaklaşımının Terapi Teknikleri Nelerdir?
Kullanılan en önemli teknikler yorumlama, rüyaların analizi, serbest çağrışım, direncin analizi, ve transferansm analizidir. Bu tekniklerin tamamı bireyin yaşadığı bilinçdışı iç çatışmaları ortaya çıkararak danışanın içgörü kazanması ve aynı zamanda da ortaya çıkan bilinçaltı materyalin ego tarafından anlaşılması için yapılmaktadır.
Psikonalitik Terapi Yaklaşımından Hangi Alanlarda Yararlanılabilir?
Analitik terapiden yararlanabilecek kişiler olarak, psikoanalitik yaklaşımı benimseyen ve terapist olmak isteyenler, psikanalizden geçerler. Bu yaklaşımı kullanmaya devam ettirmek isteyenler çok çalışmayı beraberinde derin acılar çekmeyi göze alan kişilerdir. Psikoanalitik yaklaşım psikotik bireyler ile çalışma için önerilmemektedir. Kullanılan teknikler bireysel ve grupla terapide de uygulanabilir.
 

Birey Merkezli Terapi
Birey Merkezli Terapi Yaklaşımının Temel Felsefesi Nedir?
İnsan doğası görüşü olumludur; bireylerin kendilerim gerçekleştirebilme kapasitesi olduğuna ve asıl amacın yaşam boyu bireyin tam fonksiyonda bulunmak olduğuna inanılmaktadır. Terapötik ilişki sürecinde, danışanın daha önce farkına varmadığı duyguları ve düşünceleri üzerinde farkındalık artırılması hedeflenir. Kişisel farkındalık düzeyi artırılarak, spontanlığı, kendine güveni ve içten yönelimli oluşu ile danışanın kendini gerçekleştirme düzeyi artırılabilir.
Birey Merkezli Terapi Yaklaşımının Temel Kavramları Nelerdir?
İnsanlar kendi problemlerinin farkına varma ve çözme yollarım bulma potansiyeline sahiptir. Danışanların kendilerini gerçekleştirme güçlerine inanılır. Ruh sağlığı, ideal benlik ve gerçek benlik arasında kurulan dengeye bağlıdır. Uyumsuzluk, kişinin olmak istediği durum ile mevcut durumu arasındaki tutarsızlığının bir sonucudur, içinde bulunulan zaman ve duyguların yaşanması ve ifade edilmesinin önemi vurgulanmaktadır.
Birey Merkezli Terapi Yaklaşımının Terapi Amacı Nedir?
Danışanların kendilerini gerçekçi bir biçimde değerlendirmelerine olanak sağlayan güvenli bir ortam oluşturarak, danışanların gelişimlerinin önündeki engelleri fark etmelerini ve daha önceden reddettikleri ya da saptırdıkları kişisel özelliklerinin farkına varmalarım sağlamak. Danışanların açık olmalarına kendilerine daha fazla güvenmelerini ve daha doğal ve canlı olarak hareket etmelerini sağlamaktır.
Birey Merkezli Terapi Yaklaşımında Danışman ve Danışan İlişkisi Nasıldır?
Psikolojik danışman ve danışan arasındaki ilişki büyük öneme sahiptir. Terapötik iletişim süresince psikolojik danışmanın içtenlik, yakınlık, empatik anlayışı, saygı ve yargılamaması gibi özellikleri ve bu özelliklerin de danışana iletilmesinin önemi vurgulanmaktadır. Danışanlar psikolojik danışmanla kurdukları bu gerçek ilişkiden öğrendiklerini, gerçek yaşamlarındaki diğer ilişkilerine de yansıtırlar.
Birey Merkezli Terapi Yaklaşımının Terapi Teknikleri Nelerdir?
Bu yaklaşımda pek az teknik kullanılmakta ancak terapistin kurduğu iletişim biçimine ve danışana karşı olan olumlu tutuma büyük önem verilmektedir. Yaklaşımın temel tekniklerini aktif dinleme, içeriğin ve duyguların yansıtılması, kendini açma ve danışan için "burada ve şimdi" oluşturur. Bu yaklaşımda teşhis koyma, yorumlama, danışanın sahip olduğu güçlükle ilgili danışanın hikayesini alma veya sorgulamada bulunma ve bilgi arayışına girme bulunmaktadır.
Birey Merkezli Terapi Yaklaşımından Hangi Alanlarda Yararlanılabilir?
Bu yaklaşım bireysel ve grupla psikolojik danışma çalışmalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle krize müdahalenin başlangıç aşamaları için son derece uygundur. Bu yaklaşımı oluşturan ilkelerin büyük bir kısmı evlilik ve aile danışmanlığı, toplum temelli psikoeğitim çalışmaları, kişisel farkındalık artırma, yönetici geliştirme çalışmalarında uygulanmıştır. Öte yandan, bu yaklaşımın aynı zamanda öğretim, ebeveyn-çocuk ilişkileri ve çeşitli farklı kültürel özelliklere sahip olan gruplarla çalışırken de kullanılması son derece yararlı sonuçlar vermektedir.
 

Bilişsel Davranışcı Terapi
Bilişsel Davranışçı Terapi Yaklaşımının Temel Felsefesi Nedir?
Duygusal ve davranışsal rahatsızlıkların temelinde bireylerin sahip oldukları mantık dışı düşünce biçimleri yatmaktadır. Sahip olduğumuz bilişsel süreçler nasıl hissettiğimiz ve nasıl davrandığımızın asıl belirleyicileridir. Terapide asıl olarak, düşünme, karar verme, soru sorma, yapma, ve yeniden karar verme vurgulanarak, danışanın bilişsel ve davranışsal alanları üzerinde odaklanılır. Terapi bir öğrenme süreci olarak, yeni becerilerin oluşturulduğu ve uygulandığı, yeni düşünme biçimlerinin gerçekleştirildiği, problemlerle daha etkili başa çıkma yollarının kazanıldığı psikoeğitsel bir yaklaşım olarak görülür.
Bilişsel Davranışçı Terapi Yaklaşımının Temel Kavramları Nelerdir?
Psikolojik problemlerin kökü çocuklukta olsa da, içinde bulunulan zamanda da etkilerim gösterir. Bir kişinin inanç sistemi, güçlüklerinin temel nedenidir, içsel konuşmalar kişinin davranışında çok önemli bir rol oynar. Danışanların mantık dışı düşünceleri ve yanlış algılamaları inceleyip bunları etkili inançlarla değiştirmek üzerinde yoğunlaşır.
Bilişsel Davranışçı Terapi Yaklaşımının Terapi Amacı Nedir?
Danışanların mantıklı olmayan inançları ile topladıkları ve değerlendirdikleri karşıt kanıtlarla üstesinden gelmek ve mantık dışı davranışların yerini mantıklı davranışların almasını sağlamak. Danışanların katı inançlarım inceleyip bunların olumsuz etkilerim azaltmaları konusunda yardımcı olmak. Otomatik düşüncelerin farkında olmak ve değiştirmek.
Bilişsel Davranışçı Terapi Yaklaşımında Danışman ve Danışan İlişkisi Nasıldır?
Bilişsel Davranışçı Terapide psikolojik danışman öğretmen, danışan ise öğrenci rolündedir. Terapist son derece yönlendiricidir ve danışanlara düşüncelerim değiştirecek bir A-B-C modelini öğretir. Bu yaklaşımda psikolojik danışman ve danışan arasında eş düzeyde bir ilişki önemlidir. Psikolojik danışman Sokratik bir diyalog kullanarak, danışanların işlevsel olmayan inançlarını belirlemelerini ve yaşamlarında alternatifleri keşfetmelerim sağlar. Psikolojik danışman yeni beceriler öğrenmeyi sağlayacak düzeltici girişimleri teşvik eder. Danışanlar kendi problemlerine ilişkin içgörü kazanır ve bundan sonra kendi kendilerinin tahrip edici nitelikteki düşünce ve davranışları aktif bir şekilde değiştirmeyi denemelidirler.
Bilişsel Davranışçı Terapi Yaklaşımının Terapi Teknikleri Nelerdir?
Terapistler pek çok bilişsel, duygusal ve davranışsal teknik kullanırlar; kullanılan çeşitli yöntemler danışanlarınn gereksinimlerine göre seçilirler. Bu tamamen aktif, yönlendirici, zamanla sınırlanan, içinde bulunulan zaman üzerine odaklı, yapısal bir terapidir. Bu yaklaşımın bazı tekniklerini arasında Sokrat tarzı diyalog kurma, akılcı olmayan inançlar üzerinde tartışma, ev ödevi uygulama, ileri sürülen varsayımlar hakkında veri toplama, davranışların kaydını tutma, alternatif yorumlama yapabilme, yeni başa çıkma becerileri öğrenme, birisinin dil ve düşünce örüntüsünü değiştirebilme, rol oynama, betimleme, ve mantık dışı inançlar ile yüzleşmek gelir.
Bilişsel Davranışçı Terapi Yaklaşımından Hangi Alanlarda Yararlanılabilir?
Bu yaklaşım depresyon, kaygı, evlilik problemleri, stres yönetimi, beceri eğitimi, madde bağımlılığı, beslenme bozuklukları, panik atak, kaygı bozuklukları ve sosyal fobi konularında kapsamlı olarak kullanılmaktadır. Bunlara ek olarak, özellikle düşünce biçimlerinin şekillendirmek isteyen danışanlara yardımcı olmada etkilidir.
 

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates