Yazdır

ÜSTÜN YETENEKLİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN ÇOCUKLAR

Aktif .

 

ÜSTÜN YETENEKLİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN ÇOCUKLARI DESTEKLEMEDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

 BELİRTİLERİ

 • Akranlarına göre erken öğrenme (yürüme, konuşma, gibi),

 • Sonu gelmeyen sorular sorma,

 • Gelişim alanlarında eşzamanlı olmayan gelişmeler gösterme,

 • Hızlı ve derinlemesine öğrenme,

 • Yeni durumlara olumlu yaklaşma,

 • Çok gelişmiş bellekleri sayesinde ne zaman ne olduğunu en ince ayrıntısına kadar hatırlama,

 • Arkadaşlarının arasında liderlik etme,

 • Problemleri farklı yollar kullanarak çözme,

 • Birçok konu hakkında derinlemesine bilgi sahibi olma.

 GELİŞİM ALANLARI

 DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

Özbakım Becerileri

 

Üstün yetenekli çocuklar, özbakım alanında akran grupları ile aynı gelişim özelliklerini gösterir.
Dil Gelişimi Yüksek düzeyde sözcük dağarcığına sahiptir. Kendini ifade ederken daha fazla sözcük/cümle kullanacağından daha fazla zamana ihtiyaç duyar. Kendini ifade etmesi için yeterli zaman tanınmalıdır!
Kitaplara erken dönemde ilgi gösterir. Erken yaşta okumaya başlar. Yetişkin seviyesindeki kitapları bağımsız bir şekilde okuyabilir. Çocuğun bu yönünü desteklemek için okuduğu kitapları arkadaşlarına anlatması ve okuduklarını onlarla paylaşabilmesi için fırsatlar yaratılmalıdır.
Sözlü ve yazılı ifadelerde orijinallik sergiler. Soyut anlam taşıyan sözcükleri anlamlı ve yerinde kullanmada üstünlük gösterir. Çeşitli kitaplar ile sınıf ortamı zenginleştirilmelidir.
İleri düzeyde mizah anlayışına sahiptir. Bu yönünün iyi anlaşılması ve desteklenmesi önemlidir. Etkinlikler arası geçişlerde gösteriler sunmasına fırsatlar verilerek bu yönünün olumlu anlamda kullanılarak çocuğun sosyalleşmesi sağlanabilir.
Bilişsel Gelişim Hızlı öğrenir ve hafızasını çok iyi kullanır. Tekrarı sevmez ve sabırsızdır. Tekrar edilen konuya farklı bakış açıları ile yaklaşıp ondan farklı çalışmalar yapması istenmelidir.
Meraklıdır ve sürekli sorular sorar. Çocuğun soruları sabırla cevaplanmalıdır. Öğretmen kendisinin bilmediği konularda “Ben de bilmiyorum. Beraber araştıralım.” gibi cevaplarla çocuğun sorusuyla ilgilendiğini belli etmelidir. Ya da “Benim bir arkadaşım bunu çok iyi biliyor. Ona sorabiliriz!” ve benzeri şeyleri söyleyerek çocuğu konu uzmanı ile görüştürmelidir.
Yaşına göre ilgi duyduğu alanda/alanlarda dikkatini uzun süre toplayabilir. Uzun zaman aralıklarında ilgi duyduğu şeyle ilgilenmesine ya da oyun oynamasına izin verilmelidir.
Düşünme ve yorumlama yeteneği yaşıtlarına göre daha farklıdır. Neden-sonuç ilişkilerini hızlı bir şekilde algılar ve bellekte uzun süre tutabilir. Bu çocuklara etkinliklerle ilgili analiz, sentez ve değerlendirme basamaklarında sorular yöneltilebilir. Örneğin; kekin yapımıyla ilgili olarak, çocuğa –kekin içine kabartma tozu konmasa kek nasıl olur? / -kek pişerken fırının ısısı doğru ayarlanmazsa ne olur? gibi sorular yöneltilebilir.
Üstün yetenekli çocuklar, benzerlikleri ve farklılıkları çabuk fark eder ve hızlı genelleme yapabilir. Bu yüzden benzerlikleri ve farklılıkları olan çeşitli özellikteki nesneler, durumlar ve olaylar sunarak çocuğun bu yönü desteklenmelidir.
Farklı zamanlarda öğrendikleri bilgileri, değişik durumlara uyarlayabilir. Çocuğa mümkün olduğunca farklı olaylar ve durumlar sunularak bu becerisinin gelişmesi sağlanmalıdır.
İlgi duyduğu konuda/konularda derinlemesine bilgiye sahiptir. Bu bilgileri arkadaşlarına anlatması/paylaşması için fırsatlar verilmelidir. Ayrıca çocuğun teknolojiyi kullanarak ailesine, başka insanlara sunum yapması sağlanabilir.
Fen ve doğa olaylarına, özellikle hayvanlar âlemine, sayılara ve sayı oyunlarına, sözcükler ve anlamlarına, kimyasal maddeler ve değişimlerine, mekanik aletlere karşı yoğun ilgiye sahiptir. Bunun için sınıf ortamında materyaller çeşitlendirilmelidir.
Her an gözlem yapar. Gözlemlediği ve ilgisini çeken bir olayı mutlaka dener. Bunun için dürbün, mercek, büyüteç, mikroskop gibi araç ve gereçlerle öğrenme ortamı zenginleştirilerek gözlem yapma istekleri desteklenmelidir. Gözlemlediği şeyleri kayıt altına alma veya raporlaştırma öğretilebilir.
Yaratıcı yeteneği yüksektir. Kimi zaman, orijinal ve etkileyici fikirler üretip, olağanüstü yorumlarda bulunarak yaratıcı düşünce yetisini sergiler. Kimi zaman da yaptığı sanat çalışmalarında (resim vb.) bu yeteneğini ortaya koyar. Bunun için fırsatlar verilmelidir.
Planlama, muhakeme, problem çözme ve soyut düşünme yeteneğine sahiptir. Düşünme becerilerini geliştirecek sorular sormalı ve düşünme yeteneğini geliştirmeye yönelik etkinlikler düzenlenmelidir.
Kendisi için yüksek standartlar belirler. Bu standartlara ulaşabilmesi için uygun yol ve yöntemler gösterilerek rehberlik yapılmalıdır.
Hayal gücü yaşıtlarına göre yüksektir. Hikâyeler, çizgi karakterler veya projeler üretmesine fırsat verilmelidir.
Özel yetenek alanı resim olan çocukların renkleri kullanma tarzları ve yaratıcı güçlerini ortaya koyma biçimleri oldukça farklı ve ilgi çekicidir. Öğretmen yaptığı çalışmada farklı teknikler kullanmalı ve bu teknikler hakkında çocukları bilgilendirmelidir. Farklı çalışmaların içerisinde bu tekniklerin nasıl kullanabileceğini göstermelidir.
Özel yetenek alanı müzik olan çocukların ritmi algılamaları gelişmiştir. Yeni duydukları müzik parçasını inanılmaz bir hızda kavrayıp aynı şekilde ifade edebilirler. Sınıf ortamı müzik aletleri yönünden zenginleştirilmelidir. Çocuğun kendini ortaya koyabilmesi için fırsatlar verilmelidir. Başarılı müzisyenlerin hayat hikâyeleri anlatılabilir. Hatta profesyonel müzisyenler sınıf ortamına davet edilebilir.
Sosyal ve Duygusal Gelişim Liderlik özelliğinden dolayı oyunları genellikle kendisi kurmak ister. Kurdukları oyunlardan çabuk sıkılabilir, yaşıtları oyuna daha yeni uyum sağlarken, üstün yetenekli çocuklar farklı bir oyuna geçmek isteyebilirler. Benzeri istekleri ve özellikleri nedeniyle yaşıtları ile oluşturdukları oyun grupları içerisinde uzun süre barınamayabilir. Zaman zaman uyumsuzluk gösterdiği de gözlemlenebilir. Bu gibi nedenlerle, büyüklerle iletişim kurmada daha istekli ve başarılıdır. Kendi bilişsel düzeyindeki çocuklarla bir araya gelmesi sağlanmalıdır.
Yönlendirmelerden ya da öğretilerden rahatsızlık duyabilir. Yöneltilen soruları cevaplamak ya da hazır bilgileri dinlemek yerine soru sormayı ya da anlatmayı tercih edebilir. Zaman zaman sınıf içi etkinlikleri yönetmesine izin verilebilir. Ancak, burada dikkat edilmesi gereken noktalardan biri, bu çocuğun diğer çocuklardan çok fazla ayrıştırılmaması gerektiğidir.
Bu çocuklar, duygu ve düşüncelerini mutlaka ifade etme, başkaları tarafından kabul görme ve önem verilme gereksinimi içindedirler. Bu, sosyal-duygusal gelişimleri açısından önemlidir. Aynı zamanda bilişsel gelişimini de destekleyecektir. Öğretmen bunu bilerek çocuğun kendini ifade etmesine fırsat vermelidir. Bunu farklı yollarla yapması için de rehberlik edilmelidir.
Duygu ve düşüncelerini ifade edebilecekleri fırsatlar sunulmalıdır. Böylece düşünceleri arasındaki boşlukları fark edip, tamamlama fırsatı bulabilir. Gereksinim duydukları anda yönlendirme yerine rehberlik yapılabilir, gelişimlerini olumlu yönde destekleme fırsatları değerlendirilebilir.
Merak ettikleri konular hakkında araştırmacı ve hırslıdır. Merak ettiği şeyi nasıl araştırabileceği gösterilmeli, rehberlik edilmelidir.
Duygusal anlamda yüksek duyarlılık gösterir. Başkalarının duygu ve düşüncelerine önem verir. İletişime girdikleri kişilerin duygu ve düşüncelerini anında algılama ve yorumlama yeteneğine sahiptir. Paylaşıma her zaman açık ve yardımseverdir. Hatta arkadaş grubu içerisinde, yardıma ihtiyacı olan arkadaşlarına, karşılık beklemeden yardıma hazırdır.
Deneme-yanılma ya da model alma yoluyla öğrenmeyi seçer. Gördüğü bir davranış ya da olay, ne kadar gerçek dışı olsa da, mutlaka deneme ve sonuca ulaşma konusunda ısrarcı olabilir. İsteklerinin engellenmesi ya da ertelenmesi durumunda hırçınlaşabilir. Öğretmen güvenli ortamlar sağlayarak çocuğun olabilirleri ya da olamayacakları bizzat yaşayarak görmesini sağlamalıdır.
Yeni denemelere açıktır. Mümkün olduğunca yeni şeylerle tanışması sağlanmalıdır. Müzeler, sanat galerileri, alan gezileri, farklı kişiler ve farklı yerler görmesi sağlanmalıdır.
İç denetimlidir. Öğretmen bunun farkında olduğunu olumlu pekiştireçlerle hissettirmelidir.
Yetenekli olduğu alanla ilgili kendisinin ve diğerlerinin yeteneği hakkında yargıda bulunabilir. Tüm çocukların farklı özelliklerinin olabileceği ve tüm çocukların eşit ve değerli olduğu çocuğa gösterilmelidir. Herkesin olduğu gibi kabul edilmesi gerektiği ile ilgili etkinlikler yapılmalıdır.
 Motor Gelişim Bilişsel becerileri diğer becerilerden önce geliştiği için motor becerileri de bilişsel beceri hızına ulaşamamaktadır. Bu durum üstün yetenekli çocukların hırslanma ve öfke nöbetleri yaşamalarına neden olmaktadır. Öğretmen bilişsel beceriler ve motor becerileri arasındaki uyumu sağlamak için çocuğun teknolojiyi kullanmasını desteklemelidir.
Psikomotor alanda üstün yetenekli çocuklar, başlangıçtaki motor gelişim hızını ileri dönemlerde de sürdürmektedirler. Üstün yetenekli çocuklar, kullanımı karmaşık olan spor aletlerini rahatlıkla kullanabilmektedirler. Okul bahçesi çeşitli spor aletleri ile düzenlenmelidir.
Bilişsel, sosyal ve duygusal alanlarda yaşıtlarından erken gelişim gösteren çocuklar, enerjilerini ve zamanlarını sanat, müzik, resim gibi alanlara daha fazla ayırdıkları için motor becerilerini geliştirmeye yönelik faaliyetler için çok fazla fırsat bulamamaktadırlar. Bundan dolayı motor becerileri akranlarına oranla geri kalabilir. Motor becerilerini geliştirecek faaliyetlere yönlendirilerek motor becerilerinin gelişmesi desteklenmelidir.
Yazdır

DİL VE KONUŞMA BOZUKLUĞU RİSKİ OLAN ÇOCUKLAR

Aktif .

 

DİL VE KONUŞMA BOZUKLUĞU RİSKİ OLAN ÇOCUKLARI DESTEKLEMEDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

 BELİRTİLERİ

Alıcı dil becerilerinde sorun yaşayan çocuklar:

 • Sorulara uygun cevaplar veremezler,

 • Sözlü olarak sunulan bilgiyi kullanamazlar,

 • Sözlü yönergeleri takip edemezler,

 • Nitelik, sıralama, karşılaştırma bildiren kavramları anlamada zorlanırlar,

 • Karmaşık cümleleri anlamada zorlanırlar.

İfade edici dil becerilerinde sorun yaşayan çocuklar:

 • Dil bilgisi kurallarını yanlış kullanırlar,

 • Bir konudan başka bir konuya atlarlar,

 • Sözcük dağarcıkları sınırlıdır,

 • Konuşurken doğru sözcüğü bulmada zorlanırlar,

 • Soru sormaktan çekinirler,

 • Hangi soruyu soracağını, soruyu nasıl soracağını bilemezler,

 • Konuşurken aynı bilgiyi defalarca tekrarlarlar,

 • Konuşurken karşılarındakilere yeterli bilgi aktaramazlar.

 GELİŞİM ALANLARI

 DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

Özbakım Becerileri

 

Özbakım becerilerinin kazandırılması, normal gelişim gösteren akranlarıyla aynı aşamalarda gerçekleşir.
Model olunarak yapılan çalışmalar hem çocuğa hem öğretmene kolaylık sağlar.
Dil Gelişimi Çocukla normalden biraz daha yavaş ve sakin bir biçimde konuşulmalıdır.
Çocuk konuşurken dikkatle dinlemelidir.
Çocuğun taklit etmesi için ona uygun model olunmalıdır.
Çocuğun ifadeleri yeni sözcükler eklenerek genişletilmelidir. Çocuk “kedi” derse, “evet küçük kedi”/ “kedi üşümüş” gibi genişletmeler yapılabilir.
Çocuklarda dil ve konuşma bozuklukları fark edildiğinde ilgili uzmanlara yönlendirme yapılmalıdır.
Bilişsel Gelişim Bilişsel becerilerin kazandırılması, normal gelişim gösteren akranlarıyla aynı aşamalarda gerçekleşir.
Model olunarak yapılan çalışmalar hem çocuğa hem öğretmene kolaylık sağlar.
Sosyal ve Duygusal Gelişim Grup etkinliklerine katılması konusunda cesaretlendirilmelidir. Ancak grup önünde sunu/konuşma yapması için zorlanmamalıdır.
Sınıftaki çocuklar dil ve konuşma bozukluğu olan arkadaşlarını kendi gruplarına almaları konusunda yönlendirilmelidir.
 Motor Gelişim Motor becerilerin kazandırılması, normal gelişim gösteren akranlarıyla aynı aşamalarda gerçekleşir.
Model olunarak yapılan çalışmalar hem çocuğa hem öğretmene kolaylık sağlar.
Yazdır

KARİYER PLANLAMA

Aktif .

    Dilimize Fransızcadan giren kariyer kelimesi “bir yere çıkan, bir yere gelen” anlamına gelmekte olup genel olarak bir meslekte zaman ve çalışmayla elde edilen aşama, başarı ve uzmanlık olarak anlamlandırılmaktadır. Dolayısıyla hayatımızın tamamına yakın bir sürecini kapsayan “kariyer” yaşantımıza yönelik sistematik bir yaklaşım sergilemeli, kariyer planlamamıza gerekli önemi vermeliyiz.
Kariyer planlama sürecinde bazı öncelikler vardır. Herşeyden önce kişinin içsel bir keşfe çıkması, kendini tanımaya başlaması gerekmektedir. Kendimizi tanımaya yönelik bazı sorularla yapacağımız kişisel analizin ardından kendi vizyonumuzu belirleyebilir, daha sağlıklı bir kariyer planlaması gerçekleştirebiliriz.

-Başarılı ve başarısız olduğunuz konuları tespit edin.
-Kişilik özelliklerinizi ve davranışlarınızı analiz edin.
-Size ışık tutacak ilkeler olan değerlerinizi belirleyin.
-Yeteneklerinizi, becerilerinizi, tavırlarınızı ortaya dökün.
-Güçlü ve zayıf yanlarınızı keşfedin.
-Edindiğiniz deneyimlerde kazandığınız başarıları ve uğradığınız başarısızlıkları listeleyin.
-Kazandığınız başarılardaki davranışlarınızı, düşüncelerinizi, aktivitelerinizi not edin. Bunlar ,gelecek başarılarınızın anahtarı olacaktır.
-Uğradığınız başarısızlıklardaki davranışlarınızı, düşüncelerinizi, aktivitelerinizi not edin. Bunlar, gelecekte tekrarlayacak başarısızlıkları önleyecek ve gelecek başarılarınızın anahtarı olacaktır.
-Belirlediğiniz değerlerin düşünceleriniz, davranışlarınız, hedefleriniz ve düşlediğiniz kariyer ile uyumlu olup olmadıklarını kontrol edin.
-İdeal çalışma ortamınızı belirleyin; masa başı işleri mi tercih edersiniz, açık havada çalışmak mı sizi mutlu eder?
-Stres altında daha mı verimli çalışırsınız, yoksa sakin işlerde mi potansiyelinizi ortaya koyarsınız?
-Grup çalışmalarına yatkın mısınız, yoksa bireysel çalışmalarda mı daha fazla başarılı olduğunuzu düşünüyorsunuz?
Kariyer planlamanıza bu şekilde kendinizi keşfederek başladıktan sonra kendinize şu soruyu sorun?
-10 yıl sonra nerede olmalı, nasıl bir mesleğe sahip olmalıyım?
 Böylelikle kariyer planlamasında önemli bir başlangıç yapmış olacaksınız ve her türlü seçenek karşısında belirleyeceğiniz seçenekler sizi asla soru işaretleriyle dolu bir sürece itmeyecek, vermiş olduğunuz doğru kararlardan dolayı başarının ve mutluluğun doyumuna ulaşacaksınız.
Kariyerinizi Ödüllendirin!
Kariyer sürecinizdeki önemli ayrıntıları mutlaka bir özgeçmiş hazırlayarak ödüllendirin. Böylelikle başarılarınızı somutlaştırmış olacak ve farklılığınızı ortaya koyacaksınız.
  İyi bir özgeçmiş hazırlamak için nelere dikkat etmeliyim?
- Özgeçmişte yer alması gereken konular; eğitim bilgileriniz staj ve iş tecrübeleriniz, yabancı dil ve bilgisayar bilgileriniz, projeleriniz, ödülleriniz ve başarılarınız, ilgi alanlarınız ve referans bilgilerinizdir.
- Çeşitli kaynakları inceleyin ve size en uygun özgeçmiş formatını yazmaya çalışın.
- Uzun ve detaylı özgeçmiş her zaman kişi için dezavantajdır ve zaman kaybıdır. Sizi ön plana çıkaracak özelliklerinizi düşünün ve uygun cümlelerle kendinizi ifade edin.
- Özgeçmiş formatı Word ya da PDF formatında olmalıdır.
- Özgeçmişe resmi işler için kullandığınız bir fotoğraf eklemelisiniz.
- Başvurduğunuz pozisyon ya da kariyer hedefinizle ilgili olmayan özelliklerinizden bahsetmeyin.
- Belli aralıklarla yapmayı planladıklarınızın ne kadarını gerçekleştirdiğinizi değerlendirin.
 
UNUTMAYIN KARİYER HAYATINIZDAKİ EN ÖNEMLİ NOKTA ÜNİVERSİTE TERCİHLERİNİZİ YAPTIĞINIZ ANDIR, DOĞRU TERCİHLERLE DOLU BİR HAYAT DİLEĞİMİZLE…


Yazdır

ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLAR

Aktif .

 

ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARI DESTEKLEMEDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

 BELİRTİLERİ

 • Hem uzun hem de kısa süreli bellekte sorun yaşama,

 • Dikkat sürelerinin kısa olması,

 • Dili anlamada sorun yaşama,

 • İfade edici dilde gecikme, telaffuz ve konuşmada akıcılık sorunları yaşama,

 • Akademik alanda akranlarından geri kalma,

 • Problemi çözme yolları bulmada sorun yaşama,

 • Öğrendikleri bilgileri genellemede sorun yaşama,

 • Sosyal ilişkilerde sorun yaşama,

 • İçinde bulunduğu ortama uyum davranışlarında sorun yaşama gibi.

 GELİŞİM ALANLARI

 DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

Özbakım Becerileri

 

Özbakım becerilerinin kazandırılabilmesi için çocuğun önceden gerçekleştirmesi gereken ön koşul beceriler vardır. Bunlar; el göz koordinasyonu, hareketleri taklit etme, görsel dikkat, basit yönergeleri anlama gibi büyük ve küçük kasların kullanımını gerektiren becerilerdir. Çocuğun bu becerileri kazanmış olmasına dikkat edilmelidir.
Özbakım becerileri kazandırılırken beceri analizi yöntemi kullanılır. Beceri analizinde, kazandırılmak istenen beceriler küçük, öğrenilmesi kolay alt beceri basamaklarına (işlem basamaklarına) ayrılır.
Zihinsel yetersizliği olan çocuklara beceri öğretirken çok uzun becerilerin tamamının kazandırılması yerine parçalara bölünerek kazandırılması ve sonradan birleştirilerek tüm becerinin bir arada gerçekleştirilmesi beklenmelidir. Örneğin: Diş fırçalama becerisinde; musluk açma kapama, diş macunu kapağı açma-kapama, diş fırçalama, tükürme becerileri ayrı ayrı öğretilerek, çocuk öğrendiğinde birleştirilmelidir.
Gerekirse, zihinsel yetersizliği olan öğrencinin takip edebilmesi için resimli beceri analizleri hazırlanarak becerinin çalışılacağı ortamda bulundurulmalıdır. (Örn: Okula giriş sırasında gerçekleştirilmesi gereken ayakkabı çıkarma, okul ayakkabısı giyme, dışarıda giydiği ayakkabıyı dolabına koyma, kabanını çıkarıp asma gibi beceri basamaklarını içeren beceri analizi resimleri okul girişine asılabilir).
Özbakım becerilerinin kazandırılmasında, çocuğun gereksinimine bağlı olarak; sözel ipucu, işaret ipucu, model olma ve fiziksel yardım ipuçları kullanılmalıdır. Öğretimde yardım türlerinin kullanılması, yardım düzeyinin yavaş yavaş azaltılması sonunda çocuğun davranışı bağımsız olarak yapması sağlanır.
Zihinsel yetersizliği olan çocuklar, beceri öğrenirken daha fazla yönlendirilmeye ve desteklenmeye gereksinim duyarlar. Bu süreç uzun süreli eğitimi ve sık tekrar etmeyi gerektirir. Bu çocuklar, normal gelişim gösteren çocuklara oranla daha sık başarısızlıkla karşı karşıya kalabilmektedirler. Bu nedenle, başarılı olma girişimlerinin desteklenmesi ve pekiştirilmesi gerekir.
Dil Gelişimi Zihinsel yetersizliği olan çocuklarda dil ve konuşma gelişimi ve iletişim kurma sorunları ile karşılaşılabilir. Bu sorunların giderilebilmesi ya da en aza indirilebilmesi için çocuğa uygun uyarlamalar yapılarak programda yer alan ses çalışmaları gerçekleştirilebilir.
Dil gelişimini desteklemek için dil, dudak, yanak, çene ile ilgili (üfleme, yalama ve çiğneme-şişirme gibi) egzersizler yapılabilir.
Ses çalışmaları, çocuğun çıkarabildiği seslerden yola çıkılarak, çıkaramadığı seslere doğru yapılmalıdır.
Zihinsel yetersizliği olan çocukların sözcük dağarcıklarında sınırlılık görülür. Etkinlikler sırasında çocuğun bilmediği sözcükler, mecazi ifadeler üzerinde durularak gerekli açıklamalar yapılmalıdır.
Bu çocukların etkinlikler sırasında konuşabilmeleri için gerekli fırsatlar yaratılmalı ve çocuğun konuşması sabırla dinlenmeli, çocuk konuşma için cesaretlendirilmelidir.
Bilişsel Gelişim Ortamda dikkat dağıtıcı nesneler bulundurulmamalıdır.
Zihinsel yetersizliği olan çocuklar için sınıf içinde yönerge vermeden önce çocuğun dikkatini çekmek için özel bir uyaran kullanılmalıdır. Örneğin: “Herkes buraya baksın, Ayşen sen de bak.”
Çocuğun dikkatini çekecek nesneler (hoşlandığı çizgi film kahramanının olduğu bir materyal, sevdiği renkteki ayıcık gibi) seçilerek etkinlikler sırasında kullanılmalıdır.
Zihinsel yetersizliği olan çocukların dikkat süreleri az olduğundan öğretim süresi kısa tutulmalıdır.
Çocuklara model olunarak, önceden öğrendikleri kavramlar bir sonraki konu ile ilişkilendirilerek bu kavramları hatırlamaları için ipucu olarak kullanılmalıdır. Örneğin; kış mevsiminin özellikleri anlatıldıktan sonra bir sonraki etkinlikte kış mevsiminde giyilen giysilerin öğretimi yapılırken çocuğun bu özellikleri hatırlaması, çocuğun düzeyine uygun ipuçlarıyla desteklenerek sağlanmalıdır.
*Zihinsel yetersizliği olan çocuk için kazanım belirlenirken programda yer alan kazanımlarda çocuğun düzeyine uygun olarak gerekli uyarlamalar yapılmalıdır. Örn: 1’den 10’a kadar sayar yerine 1’den 5’e kadar sayar şeklinde ele almak uygun olabilir.
Bu çocuklara etkinlikler sırasında gerekli olduğunda ek süre verilerek başarılı girişimleri ödüllendirilmelidir.
Zihinsel yetersizliği olan çocuklara soyut kavramlar kazandırılırken somut nesneler kullanılarak çocuğun kavramasına yardımcı olunmalıdır (Örneğin: Sevgi kavramının kazandırılmasında çocuğuna sarılmış bir anne fotoğrafı, köpeğini seven bir çocuk fotoğrafı gibi somut örnekler kullanılabilir).
Bu çocuklar bir kavramı tam olarak kazanmadan diğer kavramın kazandırılmasına geçilmemelidir.
Zihinsel yetersizliği olan çocuğun çalışma sayfası basitleştirilmeli, seviyesine uygun düzenleme yapılmalıdır.
Etkinlikler sırasında uzun ve karmaşık cümleler yerine basit yönergeler kullanılmalıdır.
Zihinsel yetersizliği olan çocuğun kendi içinde gösterdiği gelişmeler değerlendirilmelidir.
Bu çocukların yapamadıklarına değil yapabildiklerine odaklanılmalıdır.
Zihinsel yetersizliği olan çocukların başarıları anında ödüllendirilmelidir.
Zihinsel yetersizliği olan çocuklara öğrenme sürecinde sık sık destekleyici geri bildirim verilmelidir.
Sosyal ve Duygusal Gelişim Zihinsel yetersizliği olan çocuğa okulun ilk günlerinde kendine yakın bulduğu arkadaşlarla oyun oynatılmalıdır.
Bu çocuklar kalabalığa girmeye çekiniyorsa küçük grup çalışması yapılarak çalışmaları ödüllendirilmelidir.
Sınıfta çocuğa küçük sorumluluklar verilmelidir.
Zihinsel yetersizliği olan çocuklar oyun ve toplum kurallarına uymakta zorluk çekerler. Kuralları güç oyunlara katılmak istemeyebilirler. Kurallar, bu çocukların anlayacağı ve uyacağı seviyede basitleştirilmelidir. Çocuğun oyun içinde başarı duygusunu yaşayabileceği oyunların seçilmesine dikkat edilmelidir (bu nedenle çocuk oyunda daha az sorumluluk gerektiren pozisyona yerleştirilebilir).
Sosyal etkinliklere karşı ilgileri azdır, bu nedenle etkinliklere aktif olarak katılımları sağlanmalıdır.
Sosyal ilişkilerde bencil davranabilirler. Oyunlar sırasında tüm materyallerin kendilerine ait olmasını isteyebilirler. İlgili kazanımlar içinde kendilerine ait olan eşyaları başkalarıyla paylaşmaya ilişkin çalışmalar yapılarak, çocuğun başarılı girişimleri ödüllendirilmelidir.
Zihinsel yetersizliği olan çocuklar grup çalışmalarına katılmaları konusunda desteklenmelidir.
 Motor Gelişim Zihinsel yetersizliği olan çocuklar denge, esneklik, hız ve dayanıklılık açsından zayıftırlar. Küçük kas gelişimleri yaşıtlarına göre zayıf olabilmektedir. Bu çocukların küçük kas gelişimlerine yönelik egzersizler yaptırılabilir. Örn: İpe boncuk dizme, oyun hamuru ile yapılan çalışmalar.
Kas gevşekliği belirgin özelliği olan zihinsel yetersizlik türlerinde (Örneğin: Down sendromu) büyük kas becerilerini geliştirmeye yönelik egzersizlerin yapılması sırasında çocuğun fizyoterapistinden öneri almak gereklidir. Yapılacak çalışmaların çocuğun büyük kas gelişiminde kalıcı hasar bırakmasına engel olmak için fizyoterapistin raporunda yer alan öneriler özenle dikkate alınmalıdır.
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates